Kancelaria Prawna Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni należy do grona nielicznych na rynku usług prawniczych w Krakowie profesjonalnych, wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, a także procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności zaś w zakresie wspierania realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych.

Naszym Klientom oferujemy szeroki wachlarz usług doradztwa prawnego wspierających rozpoczęcie i efektywne wykonywanie procesów inwestycyjnych.    

W ramach oferowanej obsługi prawnej w zakresie prawa i postępowania administracyjnego Kancelaria:

 • reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej;
  • w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
  • w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządza wnioski inicjujące postępowania administracyjne oraz wnioski i stanowiska stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • doradza lub bezpośrednio prowadzi w imieniu swoich Klientów postępowania, w przedmiocie: zaskarżenia decyzji administracyjnych, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
 • sporządza specjalistyczne opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo administracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzi postępowania w przedmiocie: zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne, zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 • doradza w zakresie prawa administracyjnego jednostkom administracji publicznej,
 • przygotowuje, sporządza i opiniuje projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.