W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria Prawna Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni oferuje swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną w zakresie zawierania i wykonywania umów oraz dochodzenia roszczeń i należności wynikających z czynności cywilnoprawnych. W szczególności Kancelaria:  

 • sporządza projekty umów, porozumień, jednostronnych oświadczeń woli, listów intencyjnych etc., a także opiniuje projekty porozumień, umów i oświadczeń sporządzonych przez kontrahentów swoich Klientów, wskazując na potencjalne zagrożenia wynikające z treści umów, doradza oraz proponuje zmiany do umów,
 • przygotowuje wzory umów występujących w obrocie gospodarczym zarówno polskim jak i zagranicznym,
 • zapewnia swoim Klientom pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania,
 • prowadzi konsultacje oraz doradza w zakresie:
  • prawa własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, najmu, dzierżawy oraz leasingu,
  • obrotu nieruchomościami (dokonuje ustaleń w zakresie stanu prawnego nieruchomości, a także prowadzi postępowania wieczysto-księgowe),
  • spraw związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
  • prawa zobowiązań, w tym zaciągniętych zobowiązań, kompensacji wierzytelności, udzielonych poręczeń i gwarancji, ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, dochodzenia roszczeń,
  • prawa spadkowego,
  • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, etc.,
 • przygotowuje specjalistyczne ekspertyzy i opinie prawne,    
 • zajmuje się regulacją stanów prawnych nieruchomości,
 • sporządza pisma procesowe wszelkiego typu,  
 • informuje Klientów o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego,
 • reprezentuje swoich Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należnych im praw,

W zakresie prawa pracy:

 • przygotowuje projekty regulaminów pracy, a także innych aktów przewidzianych przepisami prawa pracy,
 • doradza w sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym w sprawach zwolnień grupowych,    
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami pracy,

W zakresie prawa zamówień publicznych Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla zamawiających jak i oferentów, obejmujące w szczególności:

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, na którą składają się specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wzory ofert, projekty umów, etc.,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych, a także projektów uzasadnień na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • doradztwo prawne dla komisji przetargowych,
 • doradztwo prawne w zakresie procedur przetargowych, a także pomoc prawną w przygotowaniu dokumentacji przetargowej,
 • doradztwo prawne oraz analizy prawne poprawności prowadzonych postępowań przetargowych przez podmioty udzielające zamówienia,
 • przygotowanie w imieniu oferentów protestów, odwołań i skarg,
 • reprezentowanie Klientów przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi.