W zakresie prawa nieruchomości Kancelaria m.in.

 • wykonuje audyt prawny dla nieruchomości,
 • świadczy pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym także przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • w ramach obsługiwanych transakcji zajmuje się zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, użytkowanie, służebność, etc.),  
 • świadczy pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, w tym umów przedwstępnych i ostatecznych podpisywanych z deweloperami,
 • sporządza analizy deweloperskich umów sprzedaży pod względem ich zgodności z przepisami prawa, w tym stosowania przez spółki deweloperskie klauzul niedozwolonych, zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta, a także negocjuje w imieniu Klienta warunki tych umów,
 • prowadzi analizy i ustalenia w zakresie stanu prawnego nieruchomości, w tym postępowania wieczysto-księgowe przed sądem cywilnym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzi postępowania z zakresu prawa spadkowego,
 • przygotowuje projekty umów dotyczące zniesienia współwłasności, w tym umów o dział spadku, a także prowadzi postępowania przed sądem lub notariuszem w sprawach zniesienia współwłasności,    
 • prowadzi postępowania sądowe w sprawach zasiedzenia nieruchomości,
 • doradza a także sporządza projekty umów regulujące sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, doradza oraz świadczy pomoc prawną w zarządzaniu nieruchomością dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • doradza w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji na nieruchomościach w aspekcie postępowania administracyjnego,
 • udziela porad prawnych w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności,
 • przygotowuje projekty umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych
 • doradza w zakresie oddawania nieruchomości w użytkowanie osobom trzecim, sporządza oraz opiniuje projekty umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, etc., jak również służy pomocą w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez osoby trzecie postanowień obowiązujących umów,  
 • prowadzi postępowania z zakresu odzyskania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie (postępowania eksmisyjne).