Kancelaria Prawna Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni oferuje szeroki zakres usług doradztwa prawnego w zakresie kompleksowej obsługi prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie. Doskonała znajomość prawa gospodarczego i spółek handlowych, wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników Kancelarii, konkurencyjne warunki współpracy, uczciwość, rzetelność, terminowość, a nade wszystko wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, że wybierają nas firmy i instytucje także spoza Krakowa.

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu Kancelaria:

 • doradza w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • niezależnie od formy organizacyjno-prawnej prowadzi postępowania w sprawie wpisu do właściwych rejestrów (w tym do KRS-u), uprzednio przygotowując projekty stosownych aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów,
 • oferuje przedsiębiorcom świadczenie pełnej bieżącej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego, w tym:
  • organizuje zebrania wspólników, prowadzi obrady organów kolegialnych,
  • przygotowuje dokumentację zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników,
  • doradza w zakresie zmian organizacyjnych, w tym m.in. w sprawach podwyższania /obniżania wysokości kapitału zakładowego, umarzania udziałów/akcji, wnoszenia dopłat, konwersji zadłużenia na udziały/akcje, etc.
  • doradza w sprawach korporacyjnych, przygotowuje projekty uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych, sporządza projekty regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i jego organów; regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników/ akcjonariuszy i walnych zgromadzeń, projekty wymaganych prawem ogłoszeń, umów o współpracy handlowej, a także wszelkiego rodzaju umów i porozumień zawieranych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami spółki,
  • w razie konfliktu pomaga w rozwiązaniu sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/akcjonariuszami,
 • doradza oraz prowadzi postępowania z zakresu przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, tworzy oddziały i przedstawicielstwa, w tym oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych,
 • prowadzi obsługę prawną przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji kapitałowych, nabywania i zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, a także nabywania i zbywania udziałów,
 • prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, analizuje sytuacje faktyczno-prawną swoich Klientów, doradza, udziela odpowiedzi na pytania prawne, a także na bieżąco stara się identyfikować problemy prawne, mogące powstać w przyszłości,
 • sporządza specjalistyczne opinie prawne z zakresu działalności przedsiębiorcy, udziela porad prawnych oraz prowadzi szkolenia tematyczne dla pracowników firmy,
 • monitoruje zmiany przepisów prawnych szczególnie dotyczących branż, w których funkcjonują nasi Klienci,
 • opiniuje oraz sporządza projekty umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, protokołów, etc.,
 • przygotowuje i prowadzi negocjacje z inwestorami strategicznymi, aktywnie współdziała z działem finansowo-księgowym oraz doradcami podatkowymi Zleceniodawcy,
 • reprezentuje swoich Mocodawców wobec kontrahentów, wierzycieli, dłużników, w postępowaniach przed organami administracji publicznej w tym przed organami administracji podatkowej, a także przed sądami, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzi windykacje należności, dochodzi należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także prowadzi postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, uczestniczy w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • prowadzi postępowania w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania i likwidacji spółki oraz wykreślenia z właściwego rejestru.