Kancelaria Prawna Joanna Szanser-Smagacz / Adwokaci i Radcowie Prawni należy do grona nielicznych na rynku usług prawniczych w Krakowie profesjonalnych, wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w zakresie wspierania realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie związane z obsługą prawną kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, centra handlowe, budownictwo biurowe, przemysłowe, specjalistyczne zakłady produkcyjne, centra logistyczne dystrybucji i magazynowania, inwestycje infrastrukturalne, drogowe etc.). Doświadczenie w tym przypadku bezcenne.  

W ramach oferowanych usług prawnych Kancelaria:

 • wykonuje audyt prawny nieruchomości,  
 • prowadzi postępowania w przedmiocie: regulacji stanu prawnego nieruchomości, odzyskiwania praw do nieruchomości, uzyskania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • dokonuje interpretacji przepisów prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, a także przepisów lokalnych, aktów prawa miejscowego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych uchwał mających wpływ na sytuację faktyczno-prawną nieruchomości,
 • reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej występując w postępowaniach administracyjnych bezpośrednio lub pośrednio, przygotowując strategie działania i doradzając na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie m.in.: decyzji określającej warunki zabudowy, decyzji pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę sieci, decyzji w zakresie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej lub leśnej oraz innych decyzji i postanowień wynikających z części szczególnej prawa administracyjnego,
 • reprezentuje inwestorów przed organami gminy oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w sprawie uchwalenia lub zmiany przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w postępowaniach przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących roszczeń powstałych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • występuje do organów administracji publicznej o wydanie mających istotne znaczenie dla poprawności procesu deweloperskiego opinii, a także przewidzianych przepisem szczególnym uzgodnień, oraz analizuje ich treść pod względem poprawności formalnoprawnej,  
 • sporządza zażalenia, odwołania oraz nadzwyczajne środki odwoławcze (wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego, etc.),
 • prowadzi mediacje i postępowania ugodowe z organami władzy publicznej, w razie konieczności także między stronami postępowań administracyjnych,
 • występuje w imieniu Klientów przed organami nadzoru budowlanego w postępowaniach o wydanie pozwolenia na użytkowanie, w sprawach odstępstwa od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę,
 • uczestniczy w procesie legalizacji samowoli budowlanych,
 • sporządza a także opiniuje: umowy deweloperskie, umowy o prace projektowe, umowy o nadzór budowlany, umowy o roboty budowlane, w tym także umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, umowy o przygotowanie inwestycji i zastępstwo inwestycyjne,
 • prowadzi spory sądowe pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych,
 • doradza w zakresie obrotu nieruchomości, w tym w szczególności udziela pomocy prawnej przy zawieraniu umów (przedwstępnych/ostatecznych) nabycia nieruchomości, a także umów zlecenia nabycia nieruchomości,
 • doradza i opiniuje umowy w zakresie dzierżawy, najmu, podnajmu nieruchomości,
 • przygotowuje umowy dotyczące ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych takich jak: użytkowanie, służebność, hipoteka,
 • świadczy pomoc prawną przy wyodrębnianiu własności lokali,  
 • uczestniczy i doradza w procesie powstawania wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządza oraz weryfikuje projekty umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną,
 • reprezentuje Klientów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.